Вътрешни документи - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Вътрешни документи

Дейности > Админстративни > Документи
 

Етичен кодекс

План програма за БДП за 2022-2023

Програмна система на ДГ 65 "Слънчево детство" за 2023/2024 учебна година

Правилник за дейността на ДГ 65 "Слънчево детство" - 2023/2024 учебна година

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ "Слънчево детство" - 2023/2024 учебна година

Политика за дигитална комуникация и обмен на информация в ДГ 65


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19

Организация на учебния ден

Форми на обучение в ДГ 65 "Слънчево детство"

Стратегия за управление на риска

Програма за превенция на ранното напускане на детската градина


Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ 65 "Слънчево детство"

Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи 
 
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню