Новини - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини

Избрани участници за обучение по проект на Erasmus + "Театър на сенките".
След проведена процедура през месец ю
ни 2019 година за подбор на участници в обучение в град Барселона, Испания на педагогически специалисти от ДГ 65 "Слънчево детство" комисията одобри следните кандидатури:
Виталия Коцева
Цветелина Каменова
Светла Маринова
Галина Желева
Мариана Миткова
Елисавета Лаловска
Венета Кузманова
Албена Дойкова-Миленкова


През месец
юли се проведе тридневен опреснителен курс по английски език.

На 24.04.2019 г. се проведе семинар, на който учители от ДГ 65 представиха пред свои колеги придобитите знания и умения, придобити по време на курса "Средства и методи за споделяне работата на учителя" по проект "Приложимост на медиите в детската градина", който се реализира в рамките на европейската програма Еразъм+ . Учителите от ДГ 65 "Слънчево детство" демонстрираха  използване на специални техники за снимане на видео и снимки с непрофесионален фотоапарат и камера, практическа работа с дигитално видео и снимки, както и редактиране на видеоклип, запис и редактиране на звук. Представиха начини за споделяне на снимки, видео и звук с външни устройства и онлайн, като начин за комуникация с колеги, родители и други посредством новите технологии. Напомиха, че и смартфонът е инструмент за улавяне на работата на учителя и децата.

След проведения обучителен курс "Средства и методите за споделяне работата на учителя" по проект "Приложимост на медиите в детската градина", реализиран в рамките на европейската програма Еразъм+, учителите, участвали в проекта, приложиха на практика придобитите умения за видеомонтаж, като заснеха и обработиха видеа на празници, проведени в Детската градина.

Обучение на учители по проект на МОН
На 10-ти и 11-ти декември 2018  година в ДГ65 "Слънчево детство" се проведе обучение на 19 педагогически специалисти на тема "Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание".
Обучението се проведе в рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" управляван от Министерството на образованието и науката и финансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Обучението бе проведено от Раабе България ЕООД.

На 22.11.2018г. беше проведено вътрешно обучение на колектива за наученото в курса "Средства и методи за споделяне работата на учителя" по проект "Приложимост на медиите в детската градина", който се реализира в рамките на европейската програма Еразъм+ . На него учителите, участващи в проекта, представиха чрез презентация знанията и уменията, придобити по време на мобилността в Берлин, Германия. Проведоха се и практически упражнения за цифров запис и обработка на педагогически ситуации, които бяха демонстрирани от участниците в курса.

 
 

Обучение по проект "Приложимост на медиите в детската градина" - Берлин
От 01-ви до 06-ти септември 2018 година педагозите се включиха в структуриран курс "Средства и методите за споделяне работата на учителя", който се организира от "Youth connected by Sound" в Берлин.
Там те обмениха добри практики за преподаване, запознаха се със структурата на предучилищното и училищното образование и възпитание. Посетиха професионална гимназия за преподаване/подготвяне на асистент-учители за детска градина. На тази среща бяха коментирани социални и образователни теми. Учителите Галина Желева и Цветелина Каменова презентираха пред ръководството на училището и студентите иновативни методи за преподаване в България.


Избрани участници за обучение по проект "Приложимост на медиите в детската градина"
След проведена процедура през месец юли 2018 година за подбор на участници в обучение в град Берлин, Германия на педагогически специалисти от ДГ 65 "Слънчево детство" комисията одобри следните кандидатури:
Виталия Коцева
Цветелина Каменова
Светла Маринова
Галина Желева
Мариана Миткова
Елисавета Лаловска
Венета Кузманова
Албена Дойкова-Миленкова
Славка Съртонева
Вера Баташка

През месец август се проведе обучителен курс за опресняване знанията по английски език и специализиран курс за работа с видеокамера.


На 17.04.2018 г. в  56 СУ "Професор Константин Иречек", се проведоха семинари с учители от столичните училища и детски градини на тема “Работа с електронни образователни ресурси в учебния процес – обмяна на добри практики“.


Там учителките Галина Желева и Цветелина Каменова представиха нови и модерни подходи за преподаване. Според тях чрез въвеждане и разработване на иновативни методи в съдържанието и организацията на обучението се повишава качеството на образованието.

На 23 и 24. 11.2017 г. се проведе Четвърта национална конференция: " Дигитална учебна среда - ново измерение в образователния процес" организираната от Министерство на образованието и науката съвместно със Синдиката на българските учители, ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник и РААБЕ. На нея взеха участие Галина Желева и Цветелина Каменова, които представиха презентация на тема "Модернизиране на ученето чрез прилагане на иновативни методи и практики в образователния процес". Те представиха иновативни методи и подходи на преподаване, които се изпозват в ДГ 65.

На 12 и 13 ноември 2017 година в Тайпе, Тайван, се проведе международната конференция "Global Technology Leadership & Instructional Technology Summit", организирана от Taiwan Technology Leadership and Instructional Technology Development Association, в която взеха участие над 200 учители от различни държави, като Тайван, Китай, Мала Азия, Хонг Конг, Сингапур и други. Специални гости на събитието бяха г-жа Виталия Коцева, директор на ДГ 65 "Слънчево детство", Цветелина Каменова и Галина Желева, учители в ДГ 65. В рамките на конференцията двете учителки получиха сертификати за отлични постижения в разработването на иновативен модел за преподаване.

На 20.10.2017 г. се проведе научно-практическа конференция на тема: "Смесеното обучение в българското училище - модернизиране на образованието чрез технологиите", организирана от JA Bulgaria, ФНПП и Факултета по класически и нови филологии, СУ "Св. Кл. Охридски". В него взеха участие Цветелина Каменова и Галина Желева, които представиха презентация на тема "Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействиев подготвителна група/клас чрез използване на вотинг система".
Докладът представя вотинг системата като допълнително педагогическо средство на взаимодействие в подготвителна група/клас. Фокусът е поставен върху широкия спектър възможности, които използването на системата осигурява по посока индивидуализиране и диференциране на образователни цели в процеса на планиране и реализиране на педагогически ситуации с водещи образователни направления „Математика“ и „Български език и литература“.

На 20.04.2016 г. се проведе семинар в Детската градина на тема "Опитът ни след внедряване и прилагане на иновативни образователни технологии"

Целта на семинара бе да се запознаят директори и учители в детски градини с успешни политики за внедряване на иновативни модели и използване на дигитални технологии в образователния процес в предучилищното образование.
Моделите включат демонстрация на работа с интерактивен дисплей, използване на документ камера за  визуализиране на печатно съдържание, вотинг система за активно индивидуално участие на децата и уеб базирана система за проверка на знания.
Г-жа Коцева - директор на детската градина представи презентация на тема "
Опитът ни след внедряване на иновативни образователни технологии".

След това бяха проведени открити педагогически ситуации  в I и IV  ПГ с видеонаблюдение. Опита си в използване на дигитални технологии представиха ДГ 184 „Мечо Пух“ и ДГ 47 „Незабравка“.


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню