Съобщения - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Съобщения

За родителите
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Във връзка с писмо с изх. № 14-944\2/29.08.2019 г. на Столична Регионална Здравна Инспекция /СРЗИ/, с вх. № РУО1-25138/30.08.2019 г., относно коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение, Ви уведомяваме, както  следва:
Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 12.05.2019 г. за имунизациите в Република България, поставени ваксини се вписват в имунизационните журнали с дози, серийни номера и дата на поставяне, с цел проследяване на партидите при евентуално възникнала нежелана реакция от ваксинацията.
На база събрана от общопрактикуващите лекари информация, в софтуерните програми, с които работят, не се попълва пълната информация. В електронните бази данни са вписани дата на имунизация и вид ваксина, което затруднява изпълнението на това изискване.
Във връзка с това, за улеснение на всички заинтересовани страни, служителите на СРЗИ ще приемат за редовно попълнена лична здравно- профилактична карта без дози и серийни номера на вписаните имунизации, като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции или по-нататъшни последствия.
Информацията за проведена по вид и време ваксина е от основно значение за бързи и адекватни противоепидемични мерки при възникнали заразни заболявания и взривове от ваксинопредотвратими инфекции.
Подаването на точна информация за имунизационния статус на деца и ученици е нормативно регламентирано с Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.


 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАПОМНЯМЕ:

Изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно Наредба 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини чл.4,ал.4 и ал.5
 - при отсъствие на детето от детската градина
за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.
 - при отсъствие на дете от детска градина, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни  бактерии,  /ако няма епидемични показания само медицинска бележка от личния лекар за липса на контакти със заразно болен/.
 - при отсъствие за
повече от 2 месеца еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

След ваканцията, всяко дете задължително се приема след  представяне на здравно - профилактична карта и медицинска бележка, че не е опаразитено и детето няма контакт със заразно болни .
Двата документа се вземат от личния лекар.
ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ДЕТСКАТА ЯСЛА ДО
16.09.2019 г. ЩЕ РАБОТИ СЪС СМЕСЕНИ ГРУПИ .

 
 

Плащане на месечни такси
Срок за плащане на таксите за ДГ: от 2-ро до 10-то число на месеца
Съгласно Чл. 54 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, събраните такси следва да бъдат преведени към Общинския бюджет до 10-то число на месеца.
Работно време на касата за плащане в брой в ДГ:
от
07:30 ч. до 15:30 ч. /от понеделник до петък/
Плащане
чрез ПОС терминал  се извършва до 12:00 ч. до 10-то число на текущия месец. След този период плащане не се прави, защото системата генерира лихва.
Допълнителни дейности се заплащат само на каса!
На сайта http://roditel.eu можете да проверявате задълженията си! На същия сайт можете да намерите и друга информация за Вашето дете.
Повече за това можете да видите от тук.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню