ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 

В ДГ 65 „Слънчево детство“ се възпитават, обучават, социализират и отглеждат 430 деца, разпределени по възраст в 15 групи. Сградната база е в три корпуса, специално построени и оборудвани за целта – просторни, слънчеви, безопасни.
Детското заведение е предназначено за възпитание и обучение на деца от 1- до 7-годишна възраст /до постъпване в първи клас/. Организацията на дневния режим осигурява необходимите условия за физическо, духовно и интелектуално развитие на подрастващите, като гарантира тяхната сигурност, свобода и права, възпитава ги в дух на толерантност, достойнство и уважение. Режимът в детската градина е целодневен и съобразно с възрастовите необходимости и възможности на децата, в него се редуват моменти за игра, храна, обучение, сън, раздвижване, закаляване.

 
 

Възпитателно-образователният процес в детската градина създава условия за придобиване на знания и компетентности  според ЗПУО,  Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно възпитание и Стандартите за предучилищно възпитание /ДОС/, които осигуряват  подготовка на децата за училище.
В цялостната организация е предвидено и време за задоволяване потребностите на децата от допълнителен спорт (спортни игри, плуване, танци), чужд език,  и др.
Във връзка с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование, възпитателно-образователният процес в детската градина осигурява условия за интегрирано образование и обучение на деца със специални образователни потребности.
Детска градина 65„Слънчево детство“ е база на СУ „ Св. Климент Охридски“, което предполага последователност, постоянство и иновативност в работата на педагозите.
Материално-техническата база в детското заведение е на високо ниво, ползваме интерактивни и иновативни методи за игра и обучение на децата, насърчаваме педагозите към непрекъснато самообразоване и повишаване на квалификацията.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню